بومیران ضمانت تعویض مادام العمر کالا حتی در صورت آسیب عمدی دارد.